Landskapsutvikling langs Gaula som grunnlag for arkeologisk arbeid sør for Melhus

I forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger i 2015 på Hofstad i Melhus, Sør-Trøndelag, er det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid. Rapporten er en sammenstiling av eksisterende informasjon om geologi og landskapsutvikling langs Gaula sør for Melhus med særlig fokus på Hofstad. I tillegg er LiDAR-data benyttet for å gi en detaljert geomorfologisk analyse av landskapet rundt Gaula. Det er ikke utført geologiske feltundersøkelser i denne forbindelse, men oversikten gir et godt grunnlag for videre studier. Området ved Hofstad skiller seg ut i dalbunnen i denne delen av Gauldalen, siden det ligger relativt høyt i terrenget. Området vil derfor være lite utsatt for flommer. Området der husene ble plassert, vil kunne ha blitt vurdert som et trygt område i forhold til flom og skred, og plasseringen gjør også at sporene har blitt bevart for ettertiden. Gaula kan ha gått litt nærmere bosettingen på Hofstad i førromersk jernalder enn den går nå. Det har trolig vært praktisk i forhold til transport på elva. Elva har jevnt over trolig vært av samme størrelse som nå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.002
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
NGU: Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen
Project nr:
367800
Kommune:
Melhus