Løsmassekartlegging for infiltrasjon av avløpsvann fra spredt bebyggelse, Granaelvområdet, Inderøy kommune

Rapporten er en oppsummering av resultater og erfaringer fra detaljert kart- legging for infiltrasjon av avløpsvann i Granaelvområdet, Inderøy kommune. Kartleggingen inngår i prosjektet: Inderøy - Modellkommune for avløpssanering i spredt bebyggelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jordforsk, NGU, Landbrukskontoret i Inderøy og Inderøy kommune. Det er utført sammenhengende kartlegging av infiltrasjonsmuligheter, M 1:50.000 i to områder; Verdalsgrenda (NGU) og Ferstadområdet (Jordforsk). I resten av området er infiltrasonsmulighetene kun vurdert rundt de husstandene som har fått påbud om avløpssanering. Jordartene er klassifisert etter egnethet. Ca. 25 % av husstandene har løsmasser i nærheten som er egnet for infiltrasjon etter gjeldende retningslinjer, mens det ved ca. halvparten av husstandene er kartlagt løsmasser eller forvitret fjell hvor det kan være muligheter for renseløsninger dersom man fraviker retningslinjene (overflateinfiltrasjon eller jordhaug). For resten av de ca. 50 husstandene i området er det små muligheter for infiltrasjon i nærheten. Det må understrekes at det i de fleste tilfeller er påkrevet med masseprøvetaking og/eller infiltrasjonstest før en endelig plassering og utforming av infiltrasjonsanlegg kan foretas.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.031
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport