Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster på statsgrunn fra Østfold til Nordland

I et samarbeidsprosjekt mellom Statskog og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Grus-og Pukk-databasen sammenstilt med Statskogs Digitale Eiendoms Kartverk i kystkommunene fra Østfold til Nordland. Dette for å få en oversikt over sand-, grus- og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av statsgrunn i Norge finnes i innlandskommunene. I de kystnære delene er det få og ofte små eiendommer (OF-eiendommer). Det er derfor få sammenfall mellom Statens grunn og grus- og pukkforekomster langs kysten, men ved å ta med forekomster i noen mils avstand til sjøen er 60 forekomster registrert pa statsgrunn. I de fleste tilfellene er bare deler av forekomstene innenfor statens eiendommer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.104
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport