Kystnære store pukkverk, sørlige deler av Trøndelagskysten

Etter initiativ fra NGU ble det i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og komunene Agdenes, Snillfjord og Hemne satt i gang en undersøkelse for å lokalisere mulige områder der de naturgitte forutsetningene er tlstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Håkavikfjellet og Kalurdalsheia i Agdenes kommune, Nonskardsheia, Vilvangheia og Stokkafjellet i Snillfjord komune og Gjølbergsheia/Kammen i Hemne kommune. Prosjektet er utført som en del av et landsomfattende prosjekt for kartlegging av store kystnære pukkverk som er tenkt gjennomført fra Vest-Agder til Troms. I og med at kravene for byggeråstoff varierer både med hensyn til bruksområder og innbyrdes mellom landene i Europa er det vanskelig å vurdere bergartskvali- teten samlet. Generelt vurderes bergartskvaliteten til Stokkafjellet å være god basert på enkeltprøven som er tatt i tilknytting til området. For Vilvangheia ansees kvaliteten å være middels til god, mens den kun er middels for Håvik- fjellet og Gjøbergsheia/Kammen. Den dominerende bergartsprøven som er ment å representere Kalurdalsheia, viser svak bergartskvalitet. Deler av berggrunnen innenfor Nonskardsheia vurderes som uinteressant for anvendelse som byggerå- stoff, slik at området ikke ble nærmere prøvetatt. Områdene Stokkafjellet, Vilvangheia (nordsiden av Snillfjorden) og Gjøbergsheia Kammen anbefales nærmere undersøkt med tanke på etablering av pukkuttak i stor skala.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.067
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport