Kvarts-feltspatundersøkelser II i Rakkestad Herred, Østfold Fylke.

Innen Rakkestad kommunes grenser er 19 kvarts- feltspatforekomster undersøkt. Disse ble klassifisert i tre grupper. Gruppe I Forekomster i drift. (To fore- komster). Gruppe II. Positive forekomster. (Seks forekomster). Gruppe III usikre forekomster (Elleve forekomster). For forekomster av gruppe I, ble det gitt råd for videre drift. For forekomster av gruppe II, ble videre under- søkelser anbefalt. For gruppe III, var det ikke ut fra tilgjengelig obser- vasjonsmateriale mulig å komme med begrunnet konklusjon angående forekomstens drivverdighet (vannfylte synker). Konklusjon på undersøkelsene er at det i Rakkestad og tilgrensede kommuner finnes råstoff for å opprettholde en kvarts- feltspat-produksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
828 B
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold