Kvartære sedimenter på kontinentalsokkelen sør og vest for Norge

Rapporten gir en kortfattet beskrivelse av kartet "Kvartære sedimenter på kontinentalsokkelen sør og vest for Norge" (Kartvedlegg). I tillegg til å beskrive de forskjellige hovedtypene av løsmasser under et tynt topplag av sand/grus eller silt/leire, gir vi også et innblikk i datatypene som er benyttet for å lage kartet og bakgrunnen for valget av de forskjellige sedimentklassene. Det aller meste av tilgjengelige datakilder er benyttet, men det er viktig å være klar over at datagrunnlaget varierer, både i kvantitet og kvalitet og fra område til område. Kartet er derfor av regional karakter, og bør ikke benyttes som detaljgrunnlag for videre arbeid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.014
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Tolkning av kvartærgeologi på norsk sokkel
Project nr:
373500