Kvartærgeologiske undersøkelser i Nordreisa med henblikk på kartlegging av sand og grusforekomster.

- Et kartleggingsprosjekt for løsmasser ble startet i Nordreisa kommune, med kartlegging av løsmasser i M = 1:20 000 for vurdering av kvalitet og kvantitet for teknisk / økonomisk anvendelse. - Undersøkelsen vil fortsette i 1976. Denne rapport er foreløpig. - Reisadalen inneholder betydelige mengder sand og grus av noe variert kvalitet. Betydelige mengder elveavsatt sand og grus som ligger i Reisadalen er av god kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/9A
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms