Kvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva, Rauma kommune

Med grunnlag i de registreringene som ble gjort i 1996-99, er det på anmodning av oppdragsgiver sammenstilt en kort beskrivelse av løsmassene innen nedbørsfeltet til Skorgeelva. Det konkluderes med at botnmorenene ved foten av Smørbottfjellet (trolig av Yngre Dryas alder) og de karakteristiske kildene med A1-utfellinger sammen med en uberørt natur og kulturlandskapet langs Ljøsåa, gir vassdraget verneverdi. Den hyttebyggingen som har funnet sted nær samløpet mellom Skorgeelva og Ljøsåa og grusuttaket mot fjorden vurderes som moderate naturinngrep, og har ikke forringet områdets verneverdige karakter nevneverdig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.067
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport