Kvartærgeologiske kart Arendal og Tromøy M 1:50 000, med beskrivelse

Den kavartærgeologiske kartleggingen av kartbladene Arendal 1611 IV og Tromøy 1611 I ble foretatt i 1994 og 1996 som en del av den systematiske kartleggingen i M 1:50 000 som ble gjort i NGUs regi i Vestfold og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning/strandforskyvning før de enkelte løsmasser blir klassifisert og beskrevet. Mye av det småkuperte landskapet er dominert av bart fjell eller tynt, usammenhengende dekke av morenemateriale. De største og mest markerte løsavsetningene finnes i forbindelse med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, særlig i forsenkninnger og tidligere fjordbassenger langs Ramorenen og i de store dalsenkningene som for eksempel Nidelvas dal. Til slutt i beskrivelsen gis det en kort vurdering av løsmassenes egnethet til forskjellige formål. De kavartærgeologiske kartene er digitalisert og plottekart følger vedlagt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.132
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder