Kvartærgeologisk undersøkelse av sandforekomster i Brekke, Sogn.

Etter henstilling fra bergverkskontoret ble det foretatt en undersøkelse av en sand og grusforekomst. Undersøkelsen har omfattet skovelboring med prøvetaking, kartlegging, høydenivellement samt orienterende laboratorieundersøkelse av innsamlede prøver. Forekomsten er en rest av et større marint delta. Masseberegning viser ca. 200 000 m3 masse. Det er foretatt kornfordelingsanalyse, humus og egenvekt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
4680
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport