Kvartærgeologisk kartlegging, Østlandet og Trøndelag. Sluttrapport forprosjektet Kartlegging av kvikkleireområder 1981-1987

Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeide mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. Prosjektet administreres av Statens Naturskadefond. Østlandet og Trøndelag ble utpekt som prosjektområder. NGUs kartlegging foregikk i årene 1981-1987. NGIs innsats vil vare enda noen år. Rapporteringen skjer til de enkelte kommuner fra Statens Naturskadefond etter hvert som materialet ferdigstilles. Rapporten inneholder oversiktskart og tabeller som gir en fylkesvis status pr. 31.12.1987 for den kvartærgeologiske kartleggingen i målestokk 1:50 000 og 1:20 000. Ca. 80% av landets leirarealer er kartlagt i løpet av prosjekt- perioden. NGU tar sikte på å fullføre kartleggingen av de resterende 20% av leirområdene dersom finansiering kan skaffes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.049
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport