Kvartærgeologisk kartlegging og forundersøkelse av sand- og grusressursene i Strand kommune, Rogaland fylke.

Etter forespørsel fra Strand kommune har NGU utført kvartærgeologisk kartlegging og en forundersøkelse av sand-og grusressursene i kommunen. Det har vært lagt særlig vekt på å kartlegge sand- og grusavsetningenes utstrekning, anslå deres volum og kornstørrelsesfordeling, samt å vurdere kvaliteten av bruksområdene for massene. Innenfor Strand kommune finnes flere brerandtrinn: både randmorener og breelvdelta. De største sand- og grusavsetningene er lokalisert ved Tjøssheim, Østerhus og Botne, mens mindre avsetninger finnes ved Vatne, ved Dalen og langs Jørpelandsåni. Totalt er det kartlagt ca. 31 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten (kornfordeling, bergarts- og mineralinnhold) av sand- og grusressursene er generelt god, og storparten av massene antas å være egnet til ulike veg- og betongformål. Før evt. store grusuttak fra Tjøssheimavsetningen eller Østerhusavsetningen bør materialsammensetningen her undersøkes nærmere. Geotekniske eksperter bør vurdere faren for vanngjennombrudd i Botneavsetningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.185
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland