Kvartærgeologisk kartlegging med undersøkelse av mulige områder for boligbygging industri ved Namdalseid tettsted i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke.

På oppdrag fra Namdalseid kommune og Nord Trøndelag fylke er det utført kvartærgeologisk kartlegging av et avgrenset område ved Namdalseid tettsted i Namdalseid kommune. Det er foretatt vurdering av områder for plassering av boligfelt, industri og kirkegård med tanke på fundamentering og infiltrasjon for avløpsvann. Boringer og prøvetakinger er ikke utført. Fundamenteringsforholdene synes å være tilstrekkelig gode med tanke på mindre utbygginger. Ved større utbygginger må deler av tenkte områder undersøkes med hensyn til grunnforhold. Infiltrasjonsmulighetene er jevnt over dårlige med et unntak, men bør undersøkes nærmere i et par områder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/29
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport