Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser ved Austpollen i Sigerfjorden.

Etter henvendelse fra Nordland fylke, Bergmesteren i Nordland og A/S Veidekke har NGU utført en detaljert kartlegging av løsmassene ved Austpollen innerst i Sigerfjorden. Hensikten med undersøkelsen var å vurdere forekomstens størrelse og kvalitet til veg- og betongformål. Undersøkelsene viser at den vestlige delen av avsetningen ved massetaket i drift inneholder mellom 600 - 700 000 m3 sand og grus. Materialet er godt egnet til betongformål og sanden er godt egnet til spennbetong-kvaliteter. Til faste dekker er det grove materialet noe mekanisk svakt, men kan forbedres ved tilskudd fra en forekomst med bedre kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1700
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland