Kvartærgeologisk kartlegging med sand og grusundersøkelser i Vardø kommune.

Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune har NGU lokalisert de fleste løsmasseforekomster i en sone langs kysten i Vardø kommune. Hensikten med undersøkelsene var å få en oversikt over de byggeråstoffer som kan anvendes til tekniske formål. De sand- og grusforekomstene som er mest interessante ligger ved Komagvær - øst, Kramvik - vest, Kiberg - nord, Lassebakken - Mollvika og vest for Svartnes. Løsmasseavsetningen vest for Svartnes inneholder betydelige mengder sand og grus til betong- og veiformål. Forekomsten ligger sentralt i forhold til Vardø by og fremtidig utbygging ved Svartnes.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1556/9A
Page number:
100
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark