Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser av endel løsmasseavsetninger på Senja.

NGU fikk i 1979 en forespørsel fra Troms fylke om undersøkelser av løsmassene på Senja. Samme år ble det foretatt en befaring med orienterende prøvetaking. På bakgrunn av dette ble det i 1980 utført kartlegging og prøvetaking av en del interessante sand -og grusavsetninger. Bergartssammensetningen i løsmassene domineres av gneis og granitt. Sprøhet- og flisighetsanalysene ligger i hovedsak i kvalitetsklasse 3 - 4 og dårligere, og egner seg derfor ikke direkte til bruk i faste veidekker. Foredling gjennom nedknusing og kubisering vil muligens bedre de mekaniske egenskapene, slik at materialet også kan brukes til dette formål. Avsetningen i Stordalen er den største av de som er undersøkt, og inneholder 0,4 - 0,5 mill. m3 med stedvis god kvalitet. Ved Straumsbotn ligger også betydelige mengder sand og grus med tildels god kvalitet. Ved Nylund ble en breelvavsetning undersøkt og beregnet til å inneholde 2 - 250 000 m3. Materialets mekaniske egenskaper er imidlertid noe dårligere enn i massetaket som er i drift i dag. Områdene ved Lyselva og ved Skogneselva anbefaler man å undersøke nærmere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/4
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms