Kvartærgeologisk kartlegging med sand -og grusundersøkelser.

- Hensikten har vert å påvise forekomster og vurdere hvilke av disse som egner seg for veiformål. Også bergarter egnet for veiformål er vurdert ut i fra to tidliger skrevne rapporter. - Området er kartlagt og det er tatt prøver for analyse på sprøhet og flislighet og til kornfordelingsanalyse. - De grovere sorterte løsmassene inneholder ofte uønsket mye sand i forhold til grus og steinfraksjonen. Kommunen har godt med rene sandforekomster som dekker store deler av dalbunnen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/8B
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms