Kvartærgeologisk kartlegging med sand-, grus- og fastfjellsundersøkelser i Målselv kommune, Troms fylke.

Etter henvendelse fra Næringsavdelingen i Troms fylkeskommune har NGU utført en kartlegging av løsmassene innenfor følgende deler av Målselv kommune: kartbl. Bardufoss EYZ 257258-20, nedre deler av Takelvdalen og Kirkesdalen, og området omkring Rundhaug - Kirkesnesmoen - Alapmoen. I tillegg er de registrerte sand- og grusforekomstene stedvis detaljundersøkt med formål å finne materiale som er egnet til vei- og betonformål. Sand- og grusundersøkelsen er gjennomført ved hjelp av prøvetaking (kornstørrelsesfordeling, bergartstelling, sprøhet og flisighet, betongprøvestøping), slagsonderboringer og refrasjonsseismikk. Målselv kommune rår over betydelige sand- og grusreserver godt egnet for både vei- og betongformål. På bakgrunn av de utførte analyser synes forekomstene Storskogmoen med Rognmogruva, og Nordmoområdet å peke seg ut som de mest interessante vurdert ut fra volum og kvalitet. De store elveslettene med ren sand er ofte av tvilsom kvalitet pga. for fine masser og for sterk ensgradering (liten variasjon i kornstørrelse). Varierende innhold av svake bergarter som glimmerskifer, fylitt, leirskifer og siltstein fører til en geografisk variasjon av gruskvaliteten. Fastfjellsundersøkelsen har skjedd usystematisk og med sterkt varierende resultater (sprøhet og flisighet) 2 Fjellforekomster er funnet interessante.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/3
Page number:
105
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms