Kvartærgeologisk kartlegging med oppfølgende sand- og grusunder- søkelser i Hjelledalen. M 1:20 000, Stryn kommune, Sogn og Fjordane 79-82

Formålet med undersøkelsene var å kartlegge løsmassene i Hjelledalen. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, sjaktgraving og prøvetaking. Det foreløpige kvartærgeologiske kartet foreligger i sort/hvitt kopi M 1:20 000 og er tegnet på et sammensatt topografisk grunnlag innenfor de offisielle kartbladene AWX 092093 og BDE 092093. Løsmassene i Hjelledalen er konsentrert til selve dalbunnen, hvor elve- og breelvavsetninger dominerer. Det er også kartlagt morenemateriale og ur i enkelte dalsider. Det ble lagt spesiell vekt på å vurdere de viktigste sand- og grusressursene. Hjellevogna og Vollesensnosa peker seg ut i så henseende med et mulig volum på henholdsvis 5 og 0.5 mill. m3 sand og grus av god kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1560/31
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport