Kvartærgeologisk kartlegging i Neiden og Bratteliområdet, Sør-Varanger

Kvartærgeologisk kartlegging er foretatt i Neiden og Brattliområdet i M 1:20 000 etter ønske fra Sør-Varanger kommune. Formålet med undersøkelsene i Neiden var å få et godt grunnlagskart for å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann. Kartblad Brattli (HUV-269.270) er ferdig trykket i farger (1982) På Sandnes ble en breelvavsetning befart med tanke på å anvende den som rense- medium ved infiltrasjon av mekanisk renset avløpsvann. Konklusjonen ble at avsetningen var lite egnet for dette formålet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/13
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark