Kvartærgeologisk kartlegging i Hornindal. M 1:20 000. Sogn og Fjordane fylke 1981.

Formålet med arbeidet var å fremskaffe detaljert kartmateriale over de mektige løsmassene i dalen. Kartleggingen ble utført etter tradisjonelle feltmetoder. Dalbunnen ble prioritert under kartleggingen. De bratte dalsidene ble i stor utstrekning tolket på flybildene i målestokk 1:15 000. Deler av to kart i offesiell inndeling er satt sammen til det foreliggende kart. Hornindalen preges av et mektig dekke med morenemateriale forøvrig helt unikt for Vestlandet. Breelvavsetningene er generelt små og bare få avsetninger er aktuelle som sand- og grusressurser. En har både erosjons- og akumulasjonsspor etter en bresjø i Hornindal. Bresjøavsetningene er konsentrert til dalens nedre del. Ved Grodås har en mektige elveavsetninger som kan være aktuelle som sand- og grusressurser. En har også kartlagt myr, ur og skredmateriale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/1
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport