Kvartærgeologisk kartlegging i Bardudalen, Bardu kommune

Bardu kommune og Norges geologiske undersøkelse inngikk våren 1990 avtale om kvartærgeologisk kartlegging av Bardudalen sør og nord for Setermoen i målestokk 1:20.000. Kartleggingen var ment som supplement til de områder som var kartlagt tidligere. De tidligere utgitte kartene Bardufoss EYZ 257258-20 (fargetrykt i 1985) og Setermoen EWX 252253-20 (fargetrykt i 1990.) er vedlagt denne rapporten. Mot sør er kartleggingen utvidet noe i forhold til avtalt areal. Det er også utført seismiske målinger (georadar og elek- triske målinger) innen tre delområder. Resultatene av disse undersøkelsene er presentert i en egen rapport (Mauring 1992).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.248
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms