Kvartærgeologisk kartlegging av Nesnahalvøya, Nesnaøyene og Løkta

Nesnahalvøya, Nesnaøyene (Handnesøya, Tomma, Hugla) og Løkta ligger i kommunene Nesna og Dønna på Helgelandskysten i Nordland. I de siste årene er det utført kvartærgeologisk kartlegging i disse områdene (fem kart i kombinert 1:15 000 og 1:50 000). Kartleggingen er beskrevet i denne rapporten. Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) er grunnlagskart som gir oversikt over løsmassenes utbredelse i landskapet og deres dannelse. Slike kart kan brukes i flere sammenhenger som omhandler naturgrunnlaget. Blant annet er kartene et viktig utgangspunkt for kartlegging av områder portensielt utsatt for skred, da de viser de gerelle egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle noe om hvor utsatt et område kan være for slike hendelser. Hvert av de fem områdene er beskrevet for seg mht løsmassefordeling, landformer, skredaktivitet, erosjon og leire.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.003
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Løsmassekartlegging Nesna/Leirfjord/Roan
Project nr:
341200
Fylke:
Nordland