Kvartærgeologisk kart Elverum 2016 IV. Tabeller og kornfordelings- kurver.

I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad Elverum 2016 IV, ble det innsamlet 311 jordartsprøver. Alle disse prøvene er ana- lysert, og sedimentologiske parametre og kornfordelingskurver er beregnet. Videre er det foretatt bergartsbestemmelser på 4-8 mm korn og geokjemiske analyser. Dette materialet er for omfattende til å bli presentert i en kart- bladbeskrivelse, noe som har vært vanlig til nå. En del av dette materialet er derfor lagret i NGU's databank (de sedimentologiske parametre) og ut- skrifter av disse kan en få tilsendt. Veiledning om dette er gitt i rapporten. En kan også få uttegnet kornfordelingskurver fra databanken, men siden dette for tiden er en tidkrevende prosess er kurvene presentert i denne rapporten. Det øvrige materialet (bergartsbestemmelsene og de geokjemiske analyser) er ikke tilgjengelig fra databanken, og det presenteres derfor i dennne rapporten i tabellform. Rapporten er forutsatt benyttet sammen med beskrivelsen til det kvartærgeo- logiske kart Elverum.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1879
Page number:
110
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark