Kvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 000

Kvartærgeologisk kartlegging (løsmassekartlegging) av østlige deler av Lillehammer kommune ble utført i 1976-1980 og fullført i resten av kommunen i 2007. På dette grunnlaget er det laget et kvartærgeologisk kart (løsmassekart) over hele kommunen i målestokk 1:50 000 (vedlegg 1). Løsmassene er generelt dominert av morenemateriale (avsatt av isbre). Det er oftest relativt grovkornig (sandig, grusig) i overflaten og ned til 1-3 m dyp. Under dette er massene oftest mer finkornige (siltig, leirig), selv om stein og blokker også forekommer i dypet. De største sorterte avsetningene (silt, sand, grus) som er avsatt av dagens elver eller fortidens breelver ligger i hovedsak konsentrert til nedre deler og munningen av de største dalene (Gudbrandsdalen, Østre Gausdal, Rinddal/Vingrom). I vestlige deler av kommunen ligger slike avsetninger hovedsakelig i langstrakte 50-500 m brede belter langs dalbunnen (Saksumdal, Østre Gausdal). Det er få spor etter skredaktivitet i Lillehammer kommune og løsmassene regnes som relativt stabile. Ved betydelige nedbørsmengder vil løsmassene i bratte skråninger likevel kunne være utsatt for utrasninger/ utglidninger, særlig der relativt finkornige masser forekommer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.031
Page number:
75 s. + 1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonale databaser - løsmasser
Project nr:
291100
Fylke:
Oppland