Kvartægeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser i Alta kommune, Finnmark fylke, 1979.

Etter henvendelse fra Finnmark Jordsalgskontor og Alta kommune har NGU utført sand- og grusundersøkelser av utvalgte forekomster innenfor kommunen. I forbindelse med at grustaket i Sandfallet legges ned, ble Jordfallet og Nerskogen kvartærgeologisk kartlagt i målestokk 1:5 000, og undersøkt med hensyn på sand- og gruskvaliteter- og mengder. Undersøkelsene er utført ved hjelp av bl.a. traktorgraver, prøvetakende borutstyr (auger-) og seismikk. Prøver er analysert i laboratorier med tanke på korngraderinger, sprøhet og flisighet og betongkvalitet. Resultatene viser at Nerskogen har 1,5 - 3 mill. m3 løsmasser, hovedsakelig sand og grus som ved foredling er mulig å anvende til både vei- og betongformål. Grovt tilslag er mangelvare. Avsetningen ligger sentralt i forhold til Elvebakken. Jordfallet har 10 - 11 mill. m3 sand og grus som ved foredling kan nyttes til bygningsformål og p.g.a. relativt høyt innslag av grovt tilslag peker seg ut som framtidig uttakssted istedenfor Sandfallet. Avsetningen ligger ca. 10 km. syd for Elvebakken. I tilegg er området ved Eibymoen, Bjørnstad i Tverrelvdalen og Kåfjord foreløpig undersøkt med tanke på sand og grus til byggetekniske formål.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/9B
Page number:
95
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark