Kvalitetstest av metode for borkaksprøvetaking av apatitt-pyroksenitter i Misværdalen, Nordland

Rapporten gir resultatene av en kvalitetstest av borkaksprøvetaking utført på apatitt-førende pyroksenitter i Misværdal pyroksenittmassiv i 2011 (Ihlen og Furuhaug 2012). Prøvetakingen utføres med en bensindrevet Pionjär slagbormaskin med et 90 cm langt bor som går igjennom en sylindrisk prøvebeholder hvor borkakset samles opp i et prøvekammer. Under boringen lekker det ut borkaks på fjelloverflaten rundt borhullsåpningen. I tillegg transporteres noe finkornet støv med returluften ut gjennom eksosrøret på prøvebeholderen og ut på bakken. Testmetoden som ble brukt omfatter boring på en rengjort fjelloverflate og de forskjellige støvfraksjonene (lekkasjekaks. prøvekammerkaks og finstøv) ble innsamlet og senere veid og analysert for P2O5. Både loddhull og skråhull ble boret på horisontale og skrånende fjelloverflater. På grunnlag av borkaksprøvenes vekt ble det regnet ut et veid gjennomsnitt for P2O5 innholdet i pyroksenitten i hullet. Analyseresultater for P2O5 i prøvekammerkakset ble så sammenlignet med det veide gjennomsnittet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.001
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Industrialisering av mineralforekomster i Nordland
Project nr:
305600
Fylke:
Nordland