Krav til materialtekniske egenskaper for bære- og forsterkningslag

På oppdrag fra Steinmaterialkomiteen er det utredet hvilke konsekvenser det har at tidligere krav til de abrasive egenskapene for bære- og forsterkningslag er blitt fjernet, og hvilke muligheter man har til å gjeninnføre krav, sett i lys av de nye standardmetodene som er blitt innført som en del av EØS avtalen. Med bakgrunn i analysedata fra NGUs Pukkdatabase anbefales det å gjeninnføre krav til de abrasive egenskapene for bære- og forsterkningslag. Det er ikke tilstrekkelig kun å stille krav til motstandsevnen mot nedknusing (Los Angeles testen) samt å antyde at det bør utføres slitasjetest (møllemetoden) for materiale som har samlet høyt kalk- og glimmerinnhold. Fjerning av tidligere krav til abrasjonsverdien har medført til en "slakking" av kravene og det vil kunne resultere i at man benytter materiale med for svake abrasive egenskaper i bære- og forsterkningslag. Det anbefales at man gjennomfører et testprogram på materiale med kjente bruksegenskaper med hensyn til egnethet for bære- og forsterkningslag. Det anbefales at man gjennomfører et testprogram på materiale med kjente bruksegenskaper med hensyn til egnethet for bære- og forsterkninslag. På dette materiale bør det utføres både Los Angeles-, mølle- og micro-Deval analyser i henhold til standard fraksjonsstørrelser. For Los Angeles- og micro-Deval metoden bør det i tillegg testes på en grovere sortering, som er tilpasset jernbaneballast. Det er skissert tre alternative forslag med hensyn til å gjeninnføre krav til enten mølle- eller micro-Deval metoden for registrering av abrasive egenskaper. Det er også vurdert på hvilket nivå et eventuelt krav bør ligge for både mølle- og micro-Deval verdien for at materialet skal kunne oppnå tilfredsstillende bruksegenskaper som bære- og forsterkningslag.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.020
Page number:
26 s.
Document type:
Rapport
Project:
FOU byggeråstoffer
Project nr:
263317