Kongsvingerprosjektet. Kvartærgeologiske kart- Kongsvinger kommune. Rapport for 1981.

Rapporten omtaler kort de kvartærgeologiske kart i M 1:10 000 som ble laget av NGU fra Kongsvinger kommune i 1981. Hovedvekten er lagt på omtale av kartenes innhold og nøyaktighetsgrad. To kartblad er ferdig, på et tredje kartblad gjenstår ca. en ukes feltarbeide. Ytterligere tre kartblad er påbegynt, og på disse er ca. en fjerdedel ferdig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1893/1
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark