Kongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning

I forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - mai 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand i grunnvannsforekomsten under Kongsberg sentrum. Løsmassene i dette området består av breelv- og elveavsetninger dominert av sand og grus med varierende mektighet og sammensetning. Grunnvannsforekomsten er delt av Numedalslågen i en østlig og en vestlig del, der den vestlige delen har større løsmassemektighet, grovere sedimenter og bedre vannføringsegenskaper enn den østlige.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.016
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann
Project nr:
366500
Fylke:
VIKEN