Kjemiske analyser av mørke skifre fra Brøttumformasjonen i Lillehammerområdet

Rapporten omhandler kjemiske analyser av Brøttumformasjonen som dekker hele Lillehammerområder fra Øyer og ned til Brøttum. Hovedformålet var å undersøke tungmetallinnholdet i Brøttumformasjonen. På 60-tallet ble det boret et ca. 500 meter dypt borehull i Fåberg, og kjernematerialet er blitt benyttet de kjemiske analysene. Det ble også tatt noen større og mer representative prøver i veiskjæringer nær E6, Maihaugen og Brøttum. Hovedkonklusjonen er at tungmetallinnholdet i all hovedsak er innenfor dagens krav, med unntak av en urananalyse. Forvitring av sulfider og dannelse av svovelsyre kan allikevel gi tungmetallforgiftning, hvis sprengt stein ligger åpent tilgjengelig for oksygenrikt regnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.044
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Crustal onshore-offshore project - Phase 3 (Coop3)
Project nr:
362200
Fylke:
Oppland