Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge

"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Nordland, Troms og Finnmarke er presentert grafisk etter grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultatene. 4,5 % (1 av 22) av undersøkte fjellbrønner i Nordland, Troms og Finnmark har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq/l og 4,5% (1 av 22) har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg/l. Det relativt sparsomme datagrunnlaget fra Nord-Norge indikerer at den kjemiske vannkvaliteten er bedre i denne landsdelen enn lands- gjennomsnittet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.169
Page number:
117
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport