Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland

"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Hedmark og Oppland er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografiisk fordeling av analyseresultatene. Kun 2 % av de undersøkte fjellbrønner i Hedmark og Oppland har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense på 500 Bq/l og 9% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg/l.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.165
Page number:
117
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland