Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Buskerud fylke

"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Akershus og Oslo er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommuner og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultat- ene. 11,3% av de undersøkte fjellbrønner i Buskerud har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq/l og 21,5% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for sluorid på 1,5 mg/l.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.160
Page number:
117
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud