Kartlegging og identifisering av forurensningskilder i Nidelva nedre løp og Nyhavna i Trondheim

I faget KJ3071 Anvendt geokjemi, ble det i 2008 gjennomført en kartlegging av innholdet av miljøgifter (arsen, metaller, PAH, og PCB) i: • 159 prøver av sandfangsmasser langs Nidelvas nedre løp og rundt Nyhavna bassenget • 14 jordprøver fra Ladedalen og Nyhavna • 255 målinger av metallinnhold i maling fra husfasader og andre potensielle kilder Størstedelen av det kartlagte området inneholder lave konsentrasjoner av de analyserte miljøgifter i sandfangsmasser og løsmasseprøver. Det er påvist flere aktive forurensingskilder i Nyhavna området (kvikksølv, kadmium, bly sink, tinn, polyklorerte bifenyler (PCB), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Disse kildene er knyttet til virksomheten ved Veolia miljø og renspyling av småbåter på kaikanten i Nyhavna. Tiltak for å redusere/fjerne kildene bør gjennomføres. Det bør etableres et overvåkingssystem ved regelmessig prøvetaking av sandfangskummene i området for å følge utviklingen. Det er påvist høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser i noen av kummene på PIR 2. Kilden til de påviste høye konsentrasjoner av PAH-forbindelsene i sandfangskummene er petroleumsprodukter. Det er mistanke om at kummene brukes som "avfallsbeholdere" for oljer. Malingen på husfasaden ved E.C. Dahls bryggeri er blyholdig. Ved fremtidig oppussing/rehabilitering, må det gjøres tiltak for å hindre spredning av bly til havnebassenget. Det ble påvist forhøyet innhold av PAH i de dypere deler av fyllmassene i Ladebekkens gamle løp. Det bør bli en forbedring i rutinene med tømming av sandfangskummene på havna. Kummene bør tømmes oftere for å hindre akkumulering av miljøgifter. I tillegg bør det kanskje tas stikkprøver av sandfangsmassene før kummene tømmes for å vite mer sikkert hvordan massene skal disponeres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.012
Page number:
99 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000