Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til havnebassenget i Trondheim

I faget KJ3071 Anvendt geokjemi, ble det i 2007 gjennomført en kartlegging av innholdet av miljøgifter (metaller, PAH, TBT og PCB) i: flomsedimenter fra et profil i en elveslette på Stavne, sandbanker fra Nidelva , sandfangsmasser fra tre områder (St. Olavs hospital, Ladebekken og Nyhavna), jordprøver fra Nyhavna, måling av metallinnhold i maling fra 80 husfasader i de tre områdene. Ut fra konsentrasjonene av miljøgifter (arsen, metaller, PCB, PAH og tinnorganiske forbindelser) i flomsedimentene og sandbankene kan det dokumenteres sedimentene i Nidelva er rene og at Nidelva ikke er en viktig kilde til forurensning av havnebassenget. Det er påvist flere aktive forurensingskilder i Nyhavna området (PCB, PAH, BaP, TBT, Pb, Cu og Zn). Rive- og byggeaktiviteten ved St. Olavs hospital har sannsynligvis ikke bidratt med forurensning til Nidelva. Tilsvarende aktivitet ved Ladebekken har resultert i en viss spredning av PAH-forbindelser og metaller til sandfagsmassene. Der er uklart om dette skyldes riveaktiviteten eller et bidrag fra forurenset jord i dette arealet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.009
Page number:
100 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000