Kartlegging av vanndyp og sedimentsmektigheter i forbindelse med mudring i Berlevåg indre havn, Berlevåg.

På oppdrag fra Berlevåg kommune, teknisk etat, er det utført batymetriske og refleksjonsseismiske målinger i Berlevåg indre havn. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge fjellnivå, skille ut eventuelle løse masser i overflaten og å kartlegge vanndyp. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart og kotekart over fjellnivå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.089
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark