Kartlegging av vanndyp og sedimentmektigheter i forbindelse med mudring, Svartnes havn, Vardø

På oppdrag fra Kystverket 5. distrikt er det utført barymetrikse og refleksjonsseismiske målinger i Svartnesbukta (Svartnes havn) og Bussesundet i Vardø kommune i Finnmark. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge 1) mektigheten av det øverste, løse sandlaget som lett lar seg fjerne ved mudring, 2) totalmektigheten av sedimenter over fjell, og 3) dybdeforholdene (for kvalitetssikring og kalibrering mot tidligere innsamlede dybdedata). Resultatene er presentert i form av batymetriske konturkart, konturkart overdybden til bunnen av den løse sanden, og konturkart over dybden til fjell. I tillegg er det utført digitalisering av fjelloverflaten fra tidligere utførte refraksjonsseismiske målinger (Geoteam 1984). Under tolkningen av grunnseismikken er det tatt hensyn til tidligere utførte grunnboringer (Noteby 1993).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.070
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark