Kartlegging av vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring i Havøysund, Måsøy kommune i Finnmark

På oppdrag fra Kystverket 5. distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og grabbprøvetaking i Havøysund, Måsøy kommune i Finnmark. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe grunnlagsdata i forbindelse med mudring i området. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart, konturkart over minimumsdyp til fjell og konturkart over tykkelse av sandige sedimenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.030
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark