Kartlegging av vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring i Tjeldsundet

På oppdrag fra Kystverket 4.Distrikt og 5.Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking med grabb i Sandtorg- straumen i Tjeldsundet. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring og deponering av masser i reservoar. Sedimentene i det kartlagte området er tolket til å bestå av et øvre lag med sandige sedimenter (skjellsand i overflaten). Dette øvre sandlaget som er betegnet "lett mudderbare masser" ligger over morene med tydelige ryggformer. Moreneryggene går tvers over Tjeldsundet og er såkalte De Geer morener som sannsynligvis ligger over en nokså kompakt bunnmorene. På grunn av dårlig/manglende penetrasjon i morenematerialet og usikker tolkning av dyp til fjell, er det laget et kart over nivå til "akustisk basement" isteden for fjellkotekart. De refleksjonsseismiske målingene viser at tykkelsen av sandlaget/antatt lett mudderbare masser hovedsakelig ligger mellom 0,5 m og 3,5 m i området, og at minimumstykkelsene for en stor del faller sammen med områdene hvor det er kartlagt morenerygger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.136
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Nordland