Kartlegging av vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring av Risøyrenna, Nordland

På oppdrag fra Kystverket 5. Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og grabbprøvetaking i Risøyrenna i Andøy kommune. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe grunnlagsdata i forbindelse med mudring i området. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart, konturkart over bunn av sandige sedimenter og tykkelse av sandige sedimenter, og konturkart over minimumsdyp til fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.018
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Seismiske undersøkelser - Risøyrenna
Project nr:
266423
Fylke:
Nordland