Kartlegging av ultramafitter i området sør for Kvesjøen og Murusjøen, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Det ble sommeren 2000 gjennomført en kartlegging av ultramafiske kropper sør for Kvesjøen og Murusjøen i Lierne. Utgangspunktet var de geologiske kartene over området, med det preliminære kartblad Murusjøen i skala 1:50 000 og kart- blad Nordli i 1:100 000 som de mest detaljerte. Hensikten var blant annet å kartlegge omvandlingsgraden av de ultramafiske kroppene for å se om de kan brukes som råstoff for talk og kleberstein. Det ble funnet flere nye kropper som ikke var avmerket på eksisterende kart. Omvandlingsgraden til de enkelte kroppene er beskrevet. Sør for Fjellraudberget er ultramafittkroppene lite omvandlet. Det samme gjelder kroppene i Hestkjøl- dalen, samt området Kveskallen - Skograudberget. De kroppene som har omvandling til talk og kleber i betydelig grad er de ved Kjøyta og ved Storbekken. Lokalt er disse kroppene talkomvandlet langs randsonen og i skjærsoner gjennom kroppene. Utvalgte prøver av talk/kleberbergarten er testet på fiber (asbest). Kleberen har et fiberinnhold langt under grenseverdiene som er satt. Videre arbeid med talk og kleber i området anbefales konsentrert om Køyta- området og ved Storbekken.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.024
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport