Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn. Rogaland.

Det er foretatt en kartlegging av avfallsfyllinger og forurenset grunn i Roga- land fylke. Av totalt 142 kartlagte lokaliteter er det påvist spesialavfall i 116. Disse er fordelt med en kommunal fylling i gruppe 1, 28 lokaliteter i gruppe 2 og 87 lokaliteter i gruppe 3. I gruppe 1 anbefales det tiltak, i gruppe 2 videre undersøkelser og i gruppe 3 undersøkelser ved endret arealbruk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.148
Page number:
140
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland