Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Vest-Agder fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Vest-Agder fylke er kartleggingen utført av Østlandskonsult A/S, Kristiansand. De registrerete lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Vest-Agder fylke er det totalt kartlagt 113 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 87 lokaliteter. Det er registrert åtte lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), 2 lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 58 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Vest-Agder er et fylke hvor mye av befolkningen og industrien er konsentrert rundt og sør for E18. De indre bygdene er dominert av primær- og service- næringen med relativt lite industrivirksomhet, mens kystområdet og særlig Kristiansands-området har mange lokaliteter som bør undersøkes nærmere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.124
Page number:
148
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder