Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Troms fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Troms fylke er kartleggingen utført av Grøner A/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Troms fylke er det totalt kartlagt 104 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesialavfall i 76 lokaliteter. Det er ikke registrert noen lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for snarlige undersøkelser eller tiltak), fjorten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser og 62 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). I Troms fylke er virksomheten dominert av fiske og jordbruk, samt service- næring og noe industri. I noen kommuner har Forsvaret en betydelig aktivitet. Mesteparten av industrien er konsentrert i byene Harstad og Tromsø. Et gra- fittverk ligger i Berg kommune, og fylkets eneste smelteverk finnes i Lenvik kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.130
Page number:
184
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms