Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke.

På oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) er det foretatt kartlegging av avfallsfyllinger og industriområder som er forurenset med spesialavfall eller giftige kjemikalier. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis, med Norges geologiske undersøkelse (NGU som prosjektansvarlig. I Østfold fylke har kart- leggingen foregått i perioden 01.09.89 - 08.06.90, og er utført av Østlandskonsult A/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire grupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Østfold fylke er det kartlagt 103 lokaliteter totalt. 4 lokaliteter er rangert i gruppe 1: behov for tiltak, og 28 lokaliteter i gruppe 2: behov for videre undersøkelse. Jordbruk er en viktig næring i hele Østfold fylke. Industri er viktig i byområdene. De viktigste ferskvannsresipientene er Glomma-, Tista- og Vannsjø-/Mossevassdraget. Oslofjorden, Iddefjorden og Hvalerbassenget er viktige saltvannsresipienter. De mest fremtredende konflikter på grunn av spesialavfall er forbundet med de tunge industriområdene ved Glommas nedre deler.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.083
Page number:
130
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold