Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Sogn og Fjordane fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Sogn og Fjordane fylke er kart- leggingen utført som et samarbeid mellom Indre Sogn Interkommunale Service- kontor (ISIS), Hermansverk, og Berdal Strømme A.S, Sandvika. De rgistrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Sogn og Fjordane fylke er det totalt kartlagt 111 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesialavfall i 82 lokaliteter. Det er ikke registrert noen lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), fire lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling/vurdering hos SFT), sytten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 61 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Sogn og Fjordane er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. I Årdal, Høyanger og Bremanger finnes de tre store smelteverksbedriftene i fylket. Flere av fylkets 26 kommuner er dominert av primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.125
Page number:
180
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport