Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Nordland fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Nordland fylke er kartleggingen utført av Østlandskonsult A/S, Bodø. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Nordland fylke er det totalt kartlagt 179 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 147 lokaliteter. Det er registrert sju lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for snarlige undersøkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling/vurdering hos SFT), 26 lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 110 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Nordland er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen, men i Rana, Vefsn, Sørfold, Tysfjord og Hemnes finnes flere store industribedrifter som har generert betydelig mengder avfall med innhold av miljøgifter.De fleste av fylkets 45 kommuner er dominert av primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.129
Page number:
262
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland