Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Møre og Romsdal fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Møre og Romsdal fylke er kart- leggingen utført av Østlandskonsult A/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Møre og Romsdal fylke er det totalt kartlagt 99 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesialavfall i 65 lokaliteter. Det er registrert to lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tretten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 50 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). I Møre og Romsdal finnes hovedtyngden av industri og befolkning på Sunnmøre. Videre finnes en del industri i Romsdal, mens Nordmøre må betraktes som minst industrialisert. Typiske bransjer i fylket er skipsbygging og reparasjon, møbelindustri og plastprodukter. De indre deler av fylket er dominert av service- og primærnæringer med relativt lite industri.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.126
Page number:
228
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport