Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Hedmark fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Hedmark fylke er kartleggingen utført av Ing. Chr. F. Grøner A/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Hedmark fylke er det totalt kartlagt 89 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 69 lokaliteter. Det er registrert to lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling/vurdering hos SFT), atten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 46 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Hedmark er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Størst industritetthet finnes ved tettstedene nær Mjøsa. De aller fleste av fylkets 23 kommuner er dominert av Primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.121
Page number:
168
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark